szkola01.jpgszkola02.JPGszkola03.JPGszkola04.JPG

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej http://www.psp2szydlowiec.pl/ zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

 

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 13.10.2015 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 21.02.2020 r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
  • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
  • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

 

Data sporządzenia deklaracji

Deklaracje sporządzono dnia 18-09-2020 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (048) 617-60-60. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich .

 

Dane teleadresowe podmioty publicznego

Adres: 26-500 Szydłowiec, ul Wschodnia 57
Telefon/Fax: (048) 617-60-60
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona internetowa: http://www.psp2szydlowiec.pl/

 

Deklaracja architektoniczna budynku

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu szerokość korytarzy pozwala na bezpieczne poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim. Wejścia do budynku szkoły oraz pomieszczeń są wolne od barier poziomych i pionowych.

W budynku szkoły zostały zastosowane podjazdy dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Podjazd znajduje się przed wejściem głównym oraz wejściem do hali sportowej. Osoby niepełnosprawne mają dostęp do wszystkich pomieszczeń w szkole, z wyjątkiem osób poruszających się na wózku inwalidzkim. W szkole nie ma zamontowanych wind dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim umożliwiających dostępność do pomieszczeń znajdujących się na pierwszym piętrze budynku.

W budynku szkoły znajduje się toaleta dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim w bieżącym roku zostanie wykonany bezpieczny dostęp do placu zabaw oraz oznaczenie miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych.

Informacja na temat rozkładu pomieszczeń w budynku znajduje się przy portierni w wejściu głównym. Informacji głosowej udzielają także pracownicy szkoły pełniący dyżur w portierni szkoły.

Osoby niepełnosprawne korzystające z psa asystującego mają zapewniony dostęp do budynku.

Szkoła nie zapewnia obsługi z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje.

W budynku szkoły nie ma zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych. W budynku szkoły działa radiowęzeł przez, który podawane są komunikaty i ogłoszenia.

Obecnie trwają prace nad stroną internetową szkoły, tak aby spełnione zostały wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - plik do pobrania w formacie PDF

Joomla templates by a4joomla